fbpx

תנאי שימוש


 1. הוראות כלליות
  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר www.smartrate.co.il ו/או באתר app.smartrate.co.il (להלן: "האתר").
  2. הנהלת האתר (להלן: "מפעילת האתר") תקבע את הכללים באתר ואת אופן השימוש בו.
  3. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד. התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד. 
  4. כותרות הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותו של תקנון זה. 
  5. מובהר כי גלישה באתר ו/או שירותים מהאתר, מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  6. פרטי הסדרות והסרטים. פרטי הסדרות והסרטים אשר מופיעים באתר (השמות, הפוסטרים, התקצירים) מופיעים כפי שהם מופיעים (AS IS) באתר https://www.themoviedb.org/ ולמפעילת האתר לא תהייה כל אחריות על אימות הפרטים האלו ועל נכונותם ו/או דיוקם. (להלן: "פרטי הסדרות והסרטים").
  7. שינויים בתנאי השימוש. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש כולם ו/או חלקם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע ללקוחות אודות השינוי. כל שינוי שיבוצע בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. 
 2. השירותים
  1. האתר הינו אתר המלצות לסדרות וסרטים.
  2. כל הפעילויות באתר מצריכות הרשמה באמצעות מייל ואימות חשבון המייל.
  3. מובהר, הרישום לאתר הוא ללא כל תשלום.
 3. הרשמה לאתר
  1. המשתמש יתבקש למסור שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא"ל תקינה.
  2. לאחר הרישום, ישלח לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש, קישור לאימות החשבון (להלן: "קישור לאימות החשבון"). יודגש, על הלקוח לוודא כי כתובת האתר אינה מוגדרת בתיבת הדוא"ל ככתובת "ספאם".
  3. לחיצה על קישור לאימות החשבון תוביל את המשתמש לעמוד ההמלצות שלו באתר.
 4. דיוורים ופרסומות.
  1. מובהר כי בהרשמה לאתר הנך מסכים לקבל מיילים על הודעות שירות ומערכת, פיתוחים עתידיים של סמארט רייט.
  2. מובהר כי בהרשמה לאתר הנך מסכים לקבל מיילים עם המלצות לסדרות שמתואמות עבורך (להלן: "דיוור ההמלצות לסדרות").
   1. במיילים של דיוור ההמלצות לסדרות, יהיה בתחתית המייל, כפתור "הסרה" שיוביל לעמוד https://smartrate.co.il/unsubscribe שדרכו תוכל לבחור את תדירות דיוור המלצות לסדרות (פעם בחודש, פעם בשבוע, בכל פעם שיש המלצה), או שתוכל לבחור לא לקבל יותר את דיוור ההמלצות לסדרות.
 5. כללי התנהגות באתר
  1. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או לפגוע בצדדים שלישיים או בזכויותיהם ו/או להוות הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  2. אין לראות בהצגת תכנים באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר. 
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש מכל סיבה שהיא.
 6. הפרות וסעדים
  1. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  2. מפעילת האתר רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או לחסום את הגישה שלנו לאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
 7. מיאון אחריות והגבלת אחריות
  1. הגבלת אחריות כללית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר. 
  2. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  3. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. 
  4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
  5. העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך העלאת תכנים ו/או בקשר לביצוע כל פעולה באתר.
  6. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 8. דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט השלום בראשון לציון הסמכות הבלעדית לדון בה.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. 

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 17.12.2020