fbpx

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

 1. מדיניות פרטיות. למעט כאמור להלן במדיניות פרטיות זו, מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 2. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
 3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל המידע שמסר למפעילת האתר ישמר במאגר המידע של מפעילת האתר.
 4. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליו מאת מפעילת האתר, ובמקרה שיבקש להסיר את עצמו מכל העדכונים במייל, לא יישלחו אליו הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
 5. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
 6. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד ההרשמה לאתר, המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
 7. תוכן גולשים והודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת והודעות שירות, זאת גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת כמשמעותן בחוק התקשורת.
 8. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי ומשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 9. הדין החל
  1. הדין החל על מדיניות פרטיות זו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנה, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט השלום בראשון לציון הסמכות הבלעדית לדון בה.

שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר באמצעות דוא"ל אל מחלקת שירות לקוחות [email protected]